Optometria

Optometria

      W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy również istnieje zawód optometrysty. Aktem prawnym zawierającym wykaz zawodów i specjalności występujących jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). W wykazie tym, w grupie specjalistów ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowanych, pod pozycją 223905 został wpisany optometrysta. Grupa ta obejmuje zawody, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie piątego poziomu wykształcenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 97 uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich i studiach podyplomowych.

 

            

 

Oprtometrystą jest:

  1. osoba, ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z optometrii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia zawodowego,
  2. osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra na kierunku fizyka w zakresie optometrii. 

 

W toku kształcenia optometrysta nabywa umiejętności:

  • wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, za pomocą testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników,
  • dobierania i przypisywania soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego,
  • przeprowadzania i nadzorowania treningu oraz rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta,
  • aplikowania soczewek kontaktowych, projektowaniu i wykonywaniu wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta,
  • projektowania i dobierania opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta,
  • prowadzenia badań przesiewowych w celu wykrycia wad wzroku oraz odstępstw od norm fizjologicznych układu wzrokowego,
  • udzielania informacji i porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku.

Kontakt

Gabinet Optometrii i Terapii Wzrokowej znajduje sie w budynku
Centrum Medycznego Promedica II pietro.
ul. Zenitowa 5, pok. 303
35-301 Rzeszów
kom. 692 440 836
biuro@optometrysta.rzeszow.pl
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2023 AB Optometrysta. All Rights Reserved. Created by NETpo.